Geschäftsbedingungen

Regulamin został ostatnio zaktualizowany 8 grudnia 2023 r

1. wprowadzenie

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do tej witryny internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Możesz być związany dodatkowymi umowami dotyczącymi Twojej relacji z nami lub jakichkolwiek produktów lub usług, które od nas otrzymujesz. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umów Dodatkowych są sprzeczne z postanowieniami niniejszych Warunków, pierwszeństwo będą miały postanowienia takich Umów Dodatkowych.

2. Odpowiedzialność

Rejestrując się, uzyskując dostęp lub korzystając w inny sposób z tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków określonych poniżej. Samo korzystanie z tej witryny wymaga znajomości i akceptacji niniejszych ogólnych warunków. W niektórych przypadkach możemy również poprosić Cię o wyraźną zgodę.

3. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej witryny lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, wyrażasz zgodę i przyjmujesz do wiadomości, że możemy komunikować się z Tobą drogą elektroniczną lub e-mailem na naszej stronie internetowej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, Ujawnienia i inne komunikaty, które wysyłamy do Ciebie drogą elektroniczną, są zgodne z wszelkimi prawnymi wymóg. Obejmuje również, ale nie ogranicza się do wymogu, aby takie zawiadomienia miały formę pisemną.

4. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej w Witrynie oraz dane, informacje i inne zasoby wyświetlane lub dostępne z Witryny.

4.1 Creative Commons

Treść tej witryny jest dostępna na podstawie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa, chyba że zaznaczono inaczej.

5. Własność strony trzeciej

Nasza strona internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do stron internetowych innych stron. Nie monitorujemy ani nie przeglądamy zawartości stron internetowych innych podmiotów, do których prowadzą linki z tej witryny. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają warunkom tych stron trzecich. Niekoniecznie podzielamy lub popieramy jakiekolwiek opinie lub materiały wyrażone na tych stronach internetowych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych witryn. Przyjmujesz na siebie całe ryzyko związane z korzystaniem z tych stron internetowych i powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z ujawnienia danych osobowych osobom trzecim.

6. Odpowiedzialne użytkowanie

Odwiedzając naszą witrynę, wyrażasz zgodę na korzystanie z niej wyłącznie w celach przewidzianych i dozwolonych w niniejszych Warunkach, dodatkowych umowach z nami oraz obowiązujących przepisach, regulacjach i ogólnie przyjętych praktykach internetowych oraz wytycznych branżowych. Zabrania się korzystania z naszej Witryny lub Usług w celu używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów składających się ze złośliwego oprogramowania komputerowego (lub z nim powiązanych). Wykorzystywać dane zebrane na naszej stronie internetowej do działań marketingu bezpośredniego lub prowadzić systematyczne lub zautomatyzowane działania związane z gromadzeniem danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią.

Uczestnictwo w jakiejkolwiek działalności, która powoduje lub może spowodować uszkodzenie Witryny lub która niekorzystnie wpływa na wydajność, dostępność lub dostępność Witryny jest surowo zabronione.

7. Rejestracja

Możesz zarejestrować konto na naszej stronie internetowej. Podczas tego procesu może być konieczne wybranie hasła. Użytkownik odpowiada za zachowanie poufności haseł i informacji o koncie oraz zgadza się nie ujawniać haseł, informacji o koncie ani bezpiecznego dostępu do naszej Witryny lub Usług żadnej innej osobie. Nie możesz pozwolić żadnej innej osobie na korzystanie z Twojego konta w celu uzyskania dostępu do Witryny, ponieważ jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce w wyniku użycia Twoich haseł lub kont. Jeżeli dowiesz się o ujawnieniu swojego hasła, musisz nas natychmiast powiadomić.

Po zamknięciu konta nie będzie można utworzyć nowego bez naszej zgody.

8. Zgłaszanie pomysłów

Nie przesyłaj żadnych pomysłów, wynalazków, autorstwa ani innych informacji, które można uznać za własność intelektualną, którą chcesz nam przedstawić, chyba że wcześniej podpisaliśmy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli powiadomisz nas bez takiej pisemnej zgody, udzielisz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, powielanie, przechowywanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję Twoich Treści we wszelkich istniejących lub przyszłych mediach.

9. Zakończenie użytkowania

Możemy, według własnego uznania, zmodyfikować lub przerwać, tymczasowo lub na stałe, dostęp do Witryny lub dowolnej usługi w niej dostępnej w dowolnym momencie. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za takie modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie dostępu do Witryny lub korzystania z niej lub jakichkolwiek Treści, które mogłeś udostępnić w Witrynie. Nie masz prawa do żadnej rekompensaty ani innej płatności, nawet jeśli niektóre funkcje, ustawienia i/lub treści, które wniosłeś lub na których polegasz, zostaną trwale utracone. Nie wolno obchodzić ani próbować obchodzić żadnych środków ograniczających dostęp na naszej stronie internetowej.

10. Gwarancje i odpowiedzialność

Nic w tej sekcji nie ogranicza ani nie wyklucza żadnej gwarancji dorozumianej przez prawo, której ograniczenie lub wyłączenie byłoby niezgodne z prawem. Niniejsza witryna internetowa i cała zawartość witryny są dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do dostępności, dokładności lub kompletności treści. Nie gwarantujemy, że:

  • Ta strona lub nasze treści spełnią Twoje wymagania.
  • Ta strona internetowa będzie dostępna w sposób ciągły, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów.

Żadna informacja na tej stronie nie stanowi ani nie ma na celu porady prawnej, finansowej lub medycznej jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli potrzebujesz porady, powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Poniższe postanowienia tej sekcji mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo i nie ograniczają ani nie wyłączają naszej odpowiedzialności w odniesieniu do jakiejkolwiek sprawy, w przypadku której ograniczenie lub wyłączenie naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym szkody z tytułu utraty zysków lub dochodów, utratę lub uszkodzenie danych, oprogramowania lub bazy danych lub utratę lub uszkodzenie mienia lub danych) poniesione przez użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią stronami wynikającymi z Twojego dostępu do naszej strony internetowej lub korzystania z niej.

O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej w dodatkowej umowie, nasza odpowiedzialność wobec użytkownika co najwyżej wynika lub jest związana z Witryną lub wszelkimi produktami i usługami wprowadzanymi do obrotu lub sprzedawanymi za pośrednictwem Witryny, w dowolnej formie. kontrakt, słuszność, zaniedbanie, umyślne wykroczenie, delikt lub w inny sposób) będzie ograniczona do całkowitej ceny zapłaconej nam za zakup takich produktów lub usług lub korzystanie z Witryny. To ograniczenie ma zastosowanie łącznie do wszystkich Twoich roszczeń, działań i przyczyn powództw dowolnego rodzaju.

11. Prywatność

Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i/lub usług, możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Zgadzasz się, że wszelkie podane przez Ciebie informacje będą zawsze dokładne, poprawne i aktualne.

Opracowaliśmy zasady dotyczące wszelkich obaw związanych z prywatnością. Więcej informacji znajdziesz w naszym Polityka ochrony danych osobowych i u nas Cookie Policy.

12. Dostępność

Dokładamy wszelkich starań, aby udostępniane przez nas treści były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną/upośledzoną, która uniemożliwia Ci dostęp do jakiejkolwiek części naszej witryny internetowej, prosimy o przesłanie nam notatki ze szczegółowym opisem problemu, którego doświadczasz. Jeśli problem można łatwo zidentyfikować i rozwiązać zgodnie ze standardowymi w branży narzędziami i technikami technologii informatycznych, rozwiążemy go niezwłocznie.

13. Ograniczenia eksportowe / zgodność z prawem

Dostęp do strony internetowej z terytoriów lub krajów, w których treść lub zakup produktów lub usług sprzedawanych na stronie internetowej jest nielegalny, jest zabroniony. Nie możesz korzystać z tej witryny w sposób naruszający niemieckie przepisy eksportowe.

14. Marketing partnerski

Za pośrednictwem tej witryny możemy angażować się w marketing partnerski, w ramach którego otrzymujemy procent lub prowizję za sprzedaż usług lub produktów w tej witrynie lub za jej pośrednictwem. Możemy również przyjmować sponsoring lub inne formy rekompensaty za reklamę od firm. Niniejsze ujawnienie ma na celu zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi dotyczącymi marketingu i reklamy, które mogą mieć zastosowanie, takimi jak: B. zasady Federalnej Komisji Handlu USA.

15. Atrybucja

Nie możesz cedować, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na jakąkolwiek osobę trzecią, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie domniemane cesje z naruszeniem tej sekcji są nieważne.

16. Naruszenie niniejszego Regulaminu

Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszych Warunków, jeśli w jakikolwiek sposób naruszysz niniejsze Warunki, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, aby zaradzić naruszeniu, w tym tymczasowo lub na stałe zawiesić Twój dostęp do Witryny i do niej skontaktowanie się z dostawcą usług internetowych w celu zablokowania dostępu do witryny i/lub podjęcia przeciwko Tobie kroków prawnych.

17. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i kosztami związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków i obowiązujących przepisów, w tym praw własności intelektualnej i praw do prywatności. Zwrócą nam Państwo niezwłocznie nasze szkody, straty, koszty i wydatki związane z takimi roszczeniami lub wynikające z nich.

18. Zrzeczenie się

Niewyegzekwowanie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków i jakiejkolwiek Umowy lub nieskorzystanie z jakiejkolwiek opcji rozwiązania nie będzie stanowić odstąpienia od takich postanowień i nie będzie miało wpływu na ważność niniejszych Warunków lub którejkolwiek z tych Umów lub jakiejkolwiek ich części jego lub wynikającego z niego prawa, do egzekwowania każdego pojedynczego postanowienia.

19 język

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe są interpretowane wyłącznie w języku niemieckim. Wszelka komunikacja i korespondencja będzie prowadzona wyłącznie w tym języku.

20. Całość umowy

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe wraz z naszymi Polityką prywatności i nasz Cookie Policy całą umowę pomiędzy Tobą a Lion dotyczącą korzystania przez Ciebie z tej Witryny.

21. Aktualizacja niniejszego Regulaminu

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki. Użytkownik ma obowiązek okresowego sprawdzania niniejszych Warunków pod kątem zmian lub aktualizacji. Data podana na początku niniejszych Warunków jest datą ostatniej aktualizacji. Zmiany w niniejszych Warunkach zaczną obowiązywać z chwilą opublikowania takich zmian na tej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian lub aktualizacji będzie oznaczać zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i przestrzeganie go.

22. Wybór prawa i miejsca

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe podlegają prawu niemieckiemu. Wszelkie spory związane z niniejszymi Ogólnymi Warunkami są właściwe dla sądów niemieckich. Jeżeli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez jakikolwiek sąd lub inny organ za nieważną i/lub niewykonalną w świetle obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowana, usunięta i/lub wyegzekwowana w maksymalnym zakresie dozwolonym przez intencję niniejszego Regulaminu Regulamin wdrożony. Pozostałe postanowienia pozostają niezmienione.

23. Informacje kontaktowe

Niniejsza witryna internetowa jest własnością firmy Lion i jest przez nią zarządzana.

Możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszych warunków pisemnie lub pocztą elektroniczną pod następującym adresem: info@das-wunder-aus-ungarn.eu
NRW, reszta to ochrona danych

24. Pobierz

Możesz także pobrać nasze ogólne warunki handlowe w formacie PDF herunterladen .

Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail