stos różnych monet

Niezabezpieczone długi można umorzyć

Kliknij, aby ocenić!
[Całkowity: 1 durchschnitt: 5]

Opublikowano: 24 września 2021 06:34 PDT przez Jeffa w Stop The Pirates.

Tłumaczenie: z kuźni wolności: jeden.

Dług można spłacić na podstawie ustawy o uczciwych praktykach windykacyjnych. Historię kredytową można przywrócić za pomocą ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej. Wierzycieli można bronić znajomością prostego prawa umów, ogólnie przyjętych zasad rachunkowości, przepisów sądowych i nieudzielania pożyczek przez banki. Agencje windykacyjne mogą zostać odparte na tej podstawie, że cesjonariusz nie może nawiązać powiązania umownego w celu wyegzekwowania roszczenia.

Banki mają zakaz udzielania pożyczek. Ze względu na zasadę zgodności w ramach GAAP nie mogą pożyczać pieniędzy innych deponentów. Przepisy Rezerwy Federalnej uniemożliwiają zaciąganie pożyczek lub ryzykowanie własnej fortuny.

Aby zaakceptować wniosek kredytowy lub weksel, banki muszą zamienić weksel klienta na czek i zwrócić mu go. Tylko oni mogą to zrobić, ponieważ mają monopol na instrumenty zbywalne. To klient tworzy walutę i finansuje dla siebie linię kredytową. Klient jest płatnikiem (wierzycielem). Banki ukrywają ten fakt, pozornie przechodząc przez proces kredytowy dla każdego klienta. Nie ma kredytu z banku.

Jeśli sprzeciwiasz się wierzycielowi, który nie scedował rachunku na firmę windykacyjną, celem jest doprowadzenie wierzyciela do nowego układu i/lub przymusowa konfiskata rachunku.

Zawiadomienie o płatności końcowej może być przesłane wierzycielowi w oczekiwaniu, że nie odmówi on na piśmie płatności lub jej warunków i tym samym nie zaakceptuje jej jako pełnej zapłaty. Jeżeli płatność końcowa zostanie zaakceptowana, a wierzyciel nie odpowie lub nie sprzeciwi się zawiadomieniu o płatności końcowej, będzie mu bardzo trudno utrzymać roszczenie wobec posiadacza rachunku.

W praktyce wierzyciel zadzwoni do Ciebie z informacją o opóźnieniach w płatnościach. Zaleca się spisanie imienia i nazwiska osoby dzwoniącej, firmy, adresu pocztowego, numeru telefonu i faksu oraz daty i godziny połączenia, a także zachęcanie dzwoniącego do komunikowania się z Tobą wyłącznie na piśmie. Najlepiej przerwać połączenie po otrzymaniu tej informacji, a następnie wysłać list z tym samym żądaniem.

Jeśli rozmowy będą kontynuowane, możesz to powtórzyć lub złożyć skargę w biurze Prokuratora Generalnego w swoim kraju.

W większości przypadków wierzyciel zwolni konto do windykacji. Gdy to nastąpi, działania windykacyjne osób trzecich podlegają przepisom ustawy o uczciwych praktykach windykacyjnych.

Roszczenie może zostać scedowane, ale nie oznacza to automatycznie, że zawierasz umowę z nową zewnętrzną agencją windykacyjną; Nie robisz tego, o ile nie zawierasz umowy na drodze tolerancji.

Dłużnik będący osobą trzecią zwykle nie ma porozumienia z dłużnikiem, dlatego potrzebuje zgody dłużnika na odzyskanie wyrządzonej przez niego szkody. Uzyskuje się to zwykle poprzez oszustwo, poprzez skłonienie dłużnika do zaciągnięcia nowego zobowiązania.

Możesz poprosić go o potwierdzenie domniemanej winy. Agent windykacyjny nie dostarczył żadnych usług ani produktów i nie ma dla Ciebie automatycznego obowiązku zapłaty.

Jeśli windykator nie odpowie pisemną umową, dowodem Twojej zgody lub dowodem zapłaty (np. płatności), nie potwierdził roszczenia.

Większość firm windykacyjnych, które otrzymają taką prośbę, nigdy nie przystąpi do windykacji.

Jeśli agencja windykacyjna nadal ignoruje Twoją prośbę o weryfikację, odpowiednia może być skarga do Federalnej Komisji Handlu. Samo podanie adresu FTC przy drugim przypomnieniu prawdopodobnie przyniesie pozytywne rezultaty.

Niezabezpieczony dług może zostać rozwiązany

Wysłany: 24 września 2021 06:34 PDT przez Jeffa. Zatrzymaj piratów.

Z długów można skorzystać, korzystając z ustawy o uczciwych praktykach windykacyjnych. Historię kredytową można przywrócić, korzystając z ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej. Wierzycieli można się bronić znając proste prawo zobowiązań, ogólnie przyjęte zasady rachunkowości, regulaminy sądowe oraz zasadę, że banki nic nie pożyczają. Windykatorów można bronić na tej podstawie, że cesjonariusz nie może ustanowić żadnego związku umownego w celu wyegzekwowania roszczenia.

Banki mają zakaz udzielania pożyczek. Nie mogą pożyczać pieniędzy innych deponentów ze względu na zasadę dopasowania w ramach GAAP. Nie mogą pożyczać ani ryzykować własnych aktywów z powodu przepisów Rezerwy Federalnej.

Aby przyjąć wniosek kredytowy lub weksel, banki muszą zamienić weksel klienta na czek i oddać mu go z powrotem. Tylko oni mogą to zrobić, ponieważ mają monopol na instrumenty zbywalne. To klient tworzy walutę i finansuje sobie linię kredytową. Klient jest deponentem (wierzycielem). Banki ukrywają ten fakt, przeprowadzając pozornie proces przyznawania kredytu dla każdego klienta. Nie ma kredytu z banku.

Celem obrony przed wierzycielem, który nie scedował rachunku na komornika, jest manipulowanie wierzycielem w nową umowę i/lub zmuszenie rachunku do windykacji.

Wierzyciel może otrzymać zawiadomienie o ostatecznej płatności z oczekiwaniem, że wierzyciel nie będzie kwestionował płatności lub jej warunków na piśmie, tym samym akceptując ją jako płatność w całości. Gdy płatność końcowa zostanie zaakceptowana, a wierzyciel nie odpowie lub nie sprzeciwi się zawiadomieniu o płatności końcowej, bardzo utrudnia to dochodzenie roszczenia wobec posiadacza rachunku.

W praktyce wierzyciel zadzwoni do Ciebie z zapytaniem o opóźnienia w płatnościach. Rozsądne jest spisanie nazwiska osoby dzwoniącej, firmy, adresu do korespondencji oraz numerów telefonu i faksu, daty i godziny połączenia, a następnie zażądanie, aby osoba dzwoniąca ograniczyła komunikację z Tobą tylko do formy pisemnej. Po uzyskaniu tej informacji najlepiej rozłączyć połączenie, a następnie wysłać pisemną korespondencję z tym samym żądaniem.

Jeśli telefon będzie kontynuowany, możesz zrobić to ponownie lub złożyć skargę w biurze prokuratora generalnego swojego stanu.

W większości przypadków wierzyciel przypisze konto do windykacji. Gdy to nastąpi, działania windykacyjne osób trzecich są regulowane przez Ustawę o uczciwych praktykach windykacyjnych.

Dług może zostać przeniesiony, ale nie oznacza to automatycznie, że masz umowę z nowym windykatorem zewnętrznym; w rzeczywistości nie tak długo, jak nie zawierasz z nimi umowy przez przyzwolenie.

Nabywca będący osobą trzecią zwykle nie ma umowy z dłużnikiem, a więc w celu odzyskania straty, którą zdecydował się ponieść; wymaga zgody dłużnika. Uzyskuje się to zwykle podstępem, nakłaniając dłużnika do przyjęcia nowego zobowiązania.

Możesz poprosić ich o potwierdzenie rzekomego długu. Nie będą w stanie w pełni odpowiedzieć – kolekcjoner nigdy nie dostarczył żadnych usług ani produktów, nie ma też automatycznego zobowiązania do zapłaty.

Gdy poborca ​​odpowiada cokolwiek poza pisemną umową, dowodem Twojej zgody lub dowodem zapłaty (np. płatności), nie udało się go potwierdzić.

Większość kolekcjonerów, którzy otrzymają tę prośbę, nigdy nie będzie kontynuować kolekcji.

Jeśli kolekcjoner nadal ignoruje twoją prośbę o potwierdzenie, odpowiednia może być skarga do Federalnej Komisji Handlu. Już samo wymienienie adresu FTC w drugim zawiadomieniu prawdopodobnie przyniesie pozytywne rezultaty.

##########################

Jeśli chcesz, możesz zostawić nam kawę na wysiłek i zainwestowany czas,
Dziękuję Ci

Na wszelki wypadek redaktorzy dystansują się od każdego artykułu. Artykuły niekoniecznie odzwierciedlają opinię redakcji; Nikt nie jest doskonały i możliwy jest błąd. Ponadto: to tylko informacja i niekoniecznie wzbudza zainteresowanie redakcji.

Jako partner Amazon, operator bloga zarabia kwalifikowaną sprzedaż za pośrednictwem linków Amazon umieszczonych na blogu. Prawie cały ten dochód jest zamieniany na paszę dla zwierząt.

Aby komentować posty lub oceniać je gwiazdkami, musisz zarejestrowany i pamiętać być. Nie jesteś jeszcze zarejestrowany?

Ciekawe inne blogi

Naturalne zapachy
CBD

Śledź nas na Telegramie

Śledź nas na Telegramie
https://t.me/schaebelsblog
21,00 EUR Amazon Prime
Status: 2 grudnia 2021 godzina 2:33
Kup teraz na Amazon
18,99 EUR Amazon Prime
Status: 2 grudnia 2021 godzina 11:09
Kup teraz na Amazon

Ein Treść wiadomości

komentarza